Dziś jest: Piątek 28.04.2017, godz:12:02:55KontaktPoleć NasDodaj do ulubionychStrona startowa
  Pytania i odpowiedzi  Pomoc  Regulamin  Reklamacje  Dlaczego My
Z ostatnich    ID:
Regulamin

Powiadom mnie...

... o najnowszych ogłoszeniach

Statystyka serwisu

 1. Dziś odwiedziło nas: 15320 osób.
 2. W ostatnich 7 dniach: 434931 osób.
 3. Teraz serwis przegląda: 489 osób.
 

Regulamin zamieszczania ogłoszeń w Serwisie ogloszenia.infoludek.pl§ 1

Postanowienia ogólne1. Regulamin niniejszy (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu ogłoszeniowego ogloszenia.infoludek.pl (dalej: Serwis) a w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


2. Osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej i.t.p.


3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu obejmują:

1) komputer osobisty lub inny kompatybilny albo urządzenie umożliwiające obsługę aplikacji mobilnej Serwisu;

2) dostęp do sieci Internet;

3) posiadanie konta e-mail;

4) dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www.


4. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z Serwisu.


5. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.


6. Administratorem Serwisu jest spółka "Intertrado Limited", wpisana do Companies House pod numerem 7893668, z siedzibą przy 590 Kingston Road w Londynie, SW20 8DN, Wielka Brytania, adres poczty elektronicznej: kontrola-ogloszen@infoludek.pl (dalej: Administrator).


7. Operatorem płatności SMS jest Eurokoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Operatorem przelewów internetowych jest Dotpay S.A. Z siedzibą w Krakowie. Administrator jest uprawniony do zawarcia umów odnośnie płatności SMS lub płatności internetowych także z innymi podmiotami, przy czym nie wymaga to zmiany Regulaminu.


8. Administrator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafiki, itp. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych.


9. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

§ 2

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Zasady dodawania ogłoszeń. Opłaty1. Do zamieszczania ogłoszeń uprawniony jest wyłącznie zarejestrowany użytkownik Serwisu za pośrednictwem utworzonego przez siebie indywidualnego konta (dalej: Użytkownik). Tworzenie nowego konta odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu. Utworzenie nowego konta jest nieodpłatne. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.


2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik przyjmuje nadto do wiadomości, że niepodanie wymaganych danych, podanie niepełnych danych lub wprowadzanie w błąd w tym zakresie uniemożliwia realizację usługi. Ogłoszenia dodane do systemu przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za sprzeczne z Regulaminem.


3. Opłata za zamieszczenie jednego ogłoszenia w Serwisie wynosi jeden ludek, z wyjątkiem ogłoszeń w kategorii:

"usługi - oferuję", „praca – oferuję” oraz „nieruchomości”, których zamieszczenie wymaga wniesienia opłaty w wysokości pięciu ludków.


4. Administrator może ustanowić, inne niż wymienione w ust. 3, kategorie płatne dodatkowo lub nieodpłatne, przy czym nie wymaga to zmiany Regulaminu.5. Użytkownik uprawniony jest do uprzywilejowania ogłoszenia. Uprzywilejowanie ogłoszenia podlega dodatkowej opłacie.

1) wartość wyróżnienia - OPCJA ZŁOTY LUDEK – 21 ludków

2) wartość wyróżnienia - OPCJA SREBRNY LUDEK – 11 ludków


6. Czas prezentacji ogłoszeń uprzywilejowanych to 7 dni – uprzywilejowanie ogłoszenia jest aktywowane dopiero od momentu sprawdzenia i akceptacji przez moderatora Serwisu.


7. Ogłoszenia uprzywilejowane są zawsze prezentowane na pierwszym miejscu, przy czym ogłoszenia Opcja Złoty Ludek mają pierwszeństwo przed ogłoszeniami Opcja Srebrny Ludek. Ogłoszenia zwykłe są prezentowane za ogłoszeniami uprzywilejowanymi. Wszystkie ogłoszenia są prezentowane chronologicznie. Wyróżnienie ogłoszenia powoduje jego ekspozycje wśród ogłoszeń uprzywilejowanych z datą zamieszczenia ogłoszenia w serwisie – wyróżnienie nie powoduje zmiany daty dodania ogłoszenia na nową.


8. Użytkownik uprawniony jest do wykupienia specjalnych jednostek płatności (tzw. ludków), przy czym jeden ludek odpowiada wartości 2.46 PLN. Zakup ludków odbywa się:

1) poprzez wysłanie wiadomości SMS, gdzie cena za jednego ludka wynosi 2.46 PLN lub

2) poprzez dokonanie przelewu za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, gdzie cena za jednego ludka wynosi: 2.46 PLN.


9. Pojedynczy ludek można zakupić poprzez wysłanie wiadomości SMS w celu pobrania kodu umożliwiającego zamieszczenie ogłoszenia. Usługa działa w sieciach operatorów : T-mobile, Plus GSM, Orange, Play (+ Sami Swoi, Heyah, Tak Tak, Simplus, Orange GO, POP). Pakiet ludków można zakupić poprzez płatności internetowe.


10. Administrator ustanawia niniejszym pakiety ludków w poniższych cenach:

Pakiet

CENA

1 ludek

2.46 PLN

3 ludki

7.38 PLN

5 ludków

12.30 PLN

11 ludków

26.90 PLN

21 ludków

49.20 PLN

51 ludków

116.85 PLN

100 ludków

206.64 PLN11. Na zakupione ludki, na życzenie Użytkownika, wystawiany będzie rachunek (invoice), który Użytkownik może pobrać samodzielnie z panelu użytkownika.


12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakupione ludki nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach. Ważność zakupionych ludków to trzy miesiące od dnia zakupu.

§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Postanowienia szczególne1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ogłoszenia mogą być poddane kontroli pod kątem ich zgodności z Regulaminem.


2. Administrator może zwrócić się do Użytkownika będącego przedsiębiorcą o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane przedsiębiorstwa - w celu ich weryfikacji.


3. Administrator uprawniony jest do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia albo ogłoszeń lub do czasowego zawieszenia konta Użytkownika, w przypadku wezwania Użytkownika do przedstawienia dokumentów potwierdzających dane przedsiębiorstwa w celu ich weryfikacji, wyznaczając mu w tym celu stosowny termin. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Administrator uprawniony jest do usunięcia ogłoszeń pochodzących od takiego Użytkownika bez obowiązku zwrotu kosztu ich zamieszczenia (aktywacji) oraz do usunięcia konta takiego Użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, ogłoszenie lub ogłoszenia zostają przywrócone, zaś czas ich ekspozycji ulega wydłużeniu o okres równy czasowemu zawieszeniu.


4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby korzystające z Serwisu uprawnione są do zgłaszania nadużyć odnośnie opublikowanych ogłoszeń.


5. Administrator jest uprawniony do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia, odnośnie którego otrzymał zgłoszenia nadużycia, w szczególności świadczące o niezgodności treści tego ogłoszenia z faktyczną ofertą Użytkownika lub pominięciu w treści tego ogłoszenia istotnych elementów oferty. W przypadku takim Administrator wezwie Użytkownika, który zamieścił przedmiotowe ogłoszenie, do przedstawienia wyjaśnień. Jeśli zarzuty formułowane w zgłoszeniu nadużycia okażą się nieprawdziwe, okres ekspozycji danego ogłoszenia ulega przedłużeniu o okres czasowego zawieszenia. Jeśli natomiast Użytkownik nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub Administrator ustali w sposób niebudzący wątpliwości zasadność zarzutów postawionych w zgłoszeniu nadużycia, niezgodność treści zamieszczonego ogłoszenia z faktyczną ofertą Użytkownika lub pominięcie przez niego w treści ogłoszenia istotnych elementów oferty, ogłoszenie zostanie usunięte a konto może zostać zablokowane.


6. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenie usługi (w szczególności emisji ogłoszenia) przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.


7. Ogłoszenia dodane do Serwisu zgodnie z Regulaminem będą automatycznie bezpłatnie prezentowane w portalu ogłoszeniowym ogloszeniapolska.pl, prowadzonym przez Administratora.


§ 4

Treść i forma ogłoszeń


1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ogłoszenie dodawane do Serwisu musi być sporządzone zgodnie z poniższymi zasadami:

1) Stosowanie wielkich liter dozwolone jest tylko na początku zdania, na początku nazw własnych oraz w skrótowcach.

2) Nagłówki ogłoszeń powinny być związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych, zaś w treści ogłoszeń stosowany może być wyłącznie standardowy krój czcionki, co oznacza zakaz używania znaków pogrubionych, kursywy oraz kolorów innych niż czarny. W tytule ogłoszenia nie może wystąpić adres www, e-mail, numer telefonu; tytuł ten powinien zawierać informację związaną z treścią ogłoszenia.

3) Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu albo usługi, bez względu na kategorię.

4) Zabronione jest zamieszczanie dwóch jednakowych ogłoszeń tego samego dnia.

5) Ogłoszenie zamieszczone w kategorii Nieruchomości, nie może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości. Dotyczy to również ogłoszeń, których przedmiotem jest oferta kupna lub pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości.

6) Ogłoszenie dotyczące motoryzacji nie może dotyczyć więcej niż jednego pojazdu. Dotyczy to również ogłoszeń, których przedmiotem jest oferta kupna lub pośrednictwa w sprzedaży.

7) Ogłoszenia dotyczące pracy nie mogą dotyczyć więcej niż jednego stanowiska pracy (bez liczby wakatów). Dotyczy to również ogłoszeń, których oferta dotyczy pośrednictwa pracy. Ogłoszenie o pracę powinno jednoznacznie określać charakter pracy. Ogłoszenie powinno zawierać jedną, konkretną lokalizację miejsca pracy. W przypadku ogłoszeń w kat."praca za granicą" lokalizacja powinna być podana także w treści ogłoszenia.

8) Zdjęcia lub grafiki załączane do ogłoszeń nie mogą zawierać znaków towarowych serwisów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Administratora (takie zdjęcia lub grafiki będą usuwane z ogłoszenia). Treść zdjęcia/grafiki załączonej do ogłoszenia powinna odpowiadać i dotyczyć treści ogłoszenia. W ogłoszeniach o pracę dopuszczalna jest reklama w postaci logo firmy.

9) Zdjęcia lub grafiki załączane do ogłoszeń nie mogą zawierać adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu internetowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki adres lub numer jest równocześnie nazwą firmy przedsiębiorcy.

10) Uprawnienie do zamieszczania ogłoszeń o pracę posiadają wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), którzy podali pełne dane Administratorowi.

11) Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody.


2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń i opinii:

1) zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe;

2) łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa;

3) naruszających zasady współżycia społecznego;

4) towarzyskich, erotycznych, w szczególności obejmujących działalność agencji towarzyskich, obejmujących pracę w branży erotycznej itp., w tym na czatach internetowych, video-czatach, komunikatorach itp.;

5) oferujących pracę w charakterze: odbierania e-maili reklamowych, wypełniania ankiet przez internet, zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;

6) oferujących pracę inną niż określona w pkt 5, w szczególności w charakterze: modelki, tancerki lub statystki, gdy w treści tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować dany podmiot, tj.: pełna nazwa firmy i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie;

7) oferujących jakiekolwiek usługi (pośrednictwo, pomoc, itp) związane z zakładaniem lub prowadzeniem czatów,

8) zawierających informację o możliwości wysłania wiadomości e-mail w celu uzyskania dalszych informacji w tym w systemie MLM lub podobnym (w szczególności w tzw. „łańcuszkach internetowych” lub piramidach);

9) oferujących pracę bez określenia podstawowych informacji dotyczących jej charakteru;

10) których treść w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem lub użyczenie pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne,

11) reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Administratora,

12) promujących wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi lub takich które zawierają w swojej treści linki do innych stron z aukcjami lub ogłoszeń zamieszczonych na innych stronach internetowych,

13) które są reklamą komercyjną przedsiębiorcy; za reklamę uznaje się promowanie przedsiębiorcy jako całości, nie stanowi to jednak przeszkody dla dodawania ogłoszenia promującego jeden produkt bądź usługę przedsiębiorcy;

13) które dotyczą pisania za inną osobę lub pomocy w pisaniu: prac doktorskich, magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac;

14) które zawierają zbyt mało treści oraz za mało szczegółów, przez co nie przedstawiają jasnej i pełnej informacji czego dotyczy ogłoszenie;

15) do których załączone jest niestosowne zdjęcie/obrazek.


3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości edycji ogłoszenia już zamieszczonego – wyjątek stanowią dane kontaktowe Użytkownika.


4. Ogłoszenie, którego treść nie będzie zgodna w wybraną kategorią, zostanie przeniesione do kategorii właściwej danemu ogłoszeniu.


5. Jednakże ogłoszenie, którego treść nie będzie zgodna z wybraną kategorią oraz:

1) zamieszczone zostanie w kategorii tańszej, choć powinno zostać zamieszczone w kategorii płatnej dodatkowo (np. usługi/oferuję) - zostanie usunięte za zwrotem ludków poniesionych na jego dodanie;

2 zamieszczone zostało w kategorii droższej (np. usługi/oferuję), choć powinno zostać zamieszczone w kategorii tańszej - zostanie przeniesione do właściwej kategorii za zwrotem różnicy ludków.


6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie spełniających wymagań przewidzianych Regulaminem. W przypadku takim Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów jego zamieszczenia (aktywacji). Użytkownikowi zwracane są wyłącznie ludki poniesione na uprzywilejowanie ogłoszenia.


7. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania ogłoszenia z powodów innych niż wynikające z Regulaminu, w tym bez podawania przyczyny. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodów innych niż wynikające z Regulaminu, Administrator nawiąże kontakt z Użytkownikiem celem zwrócenia mu całej uiszczonej opłaty.


8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia albo odmowy opublikowania jakiegokolwiek ogłoszenia pochodzącego od osoby, która wcześniej naruszyła Regulamin. Dotyczy to również sytuacji, w których osoba, która wcześniej naruszyła Regulamin, dodaje ogłoszenie za pośrednictwem nowo utworzonego konta.


9. Administrator nie odpowiada za treść i formę ogłoszeń, w tym za ewentualne skutki ich zamieszczenia lub przyjęcia oferty objętej treścią ogłoszenia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ogłoszenia z prawem oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane mogą zostać przez Administratora ujawnione uprawnionym organom państwowym, na ich wyraźne żądanie.
§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących:

1) niewykonania przez Administratora usługi w świetle Regulaminu lub

2) nieterminowego lub nierzetelnego wykonania przez Administratora usługi w świetle Regulaminu,

Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontrola_ogloszen@infoludek.pl.


2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu

1) 7 dni - w przypadku roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz

2) 21 dni - w przypadku roszczeń o których mowa w ust. 1 pkt 2.


3. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kosztów poniesionych przez Użytkownika na zamieszczenia ogłoszenia. Administrator uprawniony jest również do przydzielenia Użytkownikowi ludków, poniesionych przez niego na uprzywilejowanie ogłoszenia.§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tym, że do ogłoszeń zamieszczonych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące uprzednio.

 2. Prawem właściwym dla stosunków objętych niniejszym regulaminem jest prawo Anglii i Walii.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2017 r.R
egulamin opublikowany dnia 10 marca 2017 r.Poprzedni regulamin .


 

 

Reklama

Wybierz wg. województwa

Popularne miasta z ogłoszeniami

 1. Szczecin
 2. Goleniów
 3. Police
 4. Mierzyn
 1. Stargard
 2. Łozienica
 3. Przecław
 4. Gryfino
 1. Lubieszyn
 2. Świnoujście
 3. Pobierowo
 4. Bezrzecze
 1. Dołuje
 2. Międzyzdroje
 3. Nowogard
 4. Kołbaskowo
 1. Dobra
 2. Pogorzelica
 3. Tanowo
 4. Pyrzyce
 1. Międzywodzie
 2. Rewal
 3. Gorzów Wielkopolski
 4. Stryków

Ogłoszenia za granicą

 
 1. Austria
 2. Belgia
 3. Chorwacja
 4. Czechy
 5. Dania
 6. Francja
 7. Hiszpania
 8. Holandia
 9. Irlandia
 10. Islandia
 11. Litwa
 12. Niemcy
 13. Norwegia
 14. Portugalia
 15. Szwajcaria
 16. Szwecja
 17. Wielka Brytania
 18. Włochy
  Strefa użytkownika
 1. Logowanie
 2. Rejestracja
 3. Reklamacje
 4. Pomoc
 5. Dodaj ogłoszenie
   
 1. Powiadamiacz
 2. Dodawanie systemowe ogłoszeń
 3. Stwórz widget
  Regulamin
 1. Skrócony
 2. Pełny
 3. Polityka prywatności
  Kontakt
 1. Kontakt